Åbningsarter vinduer

Funktion og betjening

Tophængt vindue Nordic

Topbeslag (hængsler) findes i forskellige typer, der alle har et fast “omdrejningspunkt” nær ved rammens overkant. Ved åbning udskydes rammens nederste del, mens den øverste del bevarer sit niveau.

Betjening sker normalt med et greb, der er placeret midt på underrammen. Rammen kan fastholdes i en ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm.

Vinduet kan være forsynet med udskyderstang/-vinduesholder til fastholdelse af ram-mens stilling ved større åbning. Det tophængte vindue er en type, der i stort omfang er afløst af det topstyrede vindue.

Topstyret vindue Nordic

Hængseltypen kan være forskellig,men funktionen er den samme for alm. sidehængte vinduer.

For ældre vinduestyper (dannebrog- og bondehusvinduer) anvendes der normalt an-verfere som lukkebeslag, mens rammen ved ca. 90o åbning kan fastholdes af storm-jern. Nyere vinduestyper betjenes med et enkelt greb i rammens lukkeside, og i åben stilling kan rammen være styret af en friktionsbremse.

Det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

Topvende vindue Nordic

Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes helt rundt uden for kar-men. Herved kan rudens udvendige side også pudses indefra. Rammens betjening sker med et greb midt i underrammen, og ved en åbning på 1-2 cm kan rammen fast-holdes i en ventilationsstilling.

Topvendebeslag vil ofte være forsynet med børnesikring, der hindrer, at rammen åb-nes mere end ca.10 cm. Når rammen vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen. Rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig vinkel, men det skal be-mærkes, at rammens stilling da ikke er sikret ved større vindbelastning eller anden påvirkning.

Sidehængt vindue Nordic

Hængseltypen kan være forskellig, men funktionen er den samme for alm. sidehængte vinduer. For ældre vinduestyper (dannebrog- og bondehusvinduer) anvendes der nor-malt anverfere som lukkebeslag, mens rammen ved ca. 90o kan fastholdes af stormjern.

Nyere vinduestyper betjenes med et enkelt greb i rammens lukkeside, og i åben stil-ling kan rammen være styret af en friktionsbremse. Det skal bemærkes, at friktions-bremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

Sidesving Nordic

Med sidesvingbeslag kan rammen åbnes og “svinges” 90o nogle tilfælde ca. 180o så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen.

Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen med grebbetjening fastholdes i en ventilations- stilling. Ved andre åbningsvinkler kan rammen være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at det ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

Sidebundhængte vindue Brilliant

Det sidebundhængte vindue (også kaldet kip-drej) er et indadgående vindue der, som navnet siger, har både en side- og bundhængt funktion. Den sidehængte funktion ud-nyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bund-hængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning.

Rammen betjenes med et greb i siderammen. Kip funktionen opnåes, ved at dreje gre-bet til vandret stilling, den sidehængte funktion opnåes ved at, dreje grebet til lodret og i lukket tilstand vender grebet nedad. ved en 45o mellemstilling er der mulighed for fiksering af rammen i den bundhængte stilling, der giver en 1-2 cm ventilationsspalte ved rammens overkant. Ved fuld “klipning” den bundhængte stilling vil der for oven være en åbning af størrelsesorden 10 cm – dog ret afhængig af rammehøjden.